SARL CAMPING Camping L'Aiguille Creuse

+33 2 35 29 52 10
camping@aiguillecreuse.com

De website wordt gehost door het bedrijf Niwanet.

FRANCECOM, Webagentschap,
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel : +33 2 51 80 88 88
Fax : +33 2 51 80 88 87
Web : www.francecom.fr
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100033

De raadpleging van de site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest, door de Net surfer, kan hij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de Site.

De site wordt beheerd door het bedrijf SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse.

De site presenteert de activiteiten van het bedrijf SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse.

Intellectueel eigendom

De website is een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom.

In het algemeen, de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden, al dan niet geanimeerd, en hun lay-out die op de Site verschijnen zijn eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s die tot het bedrijf behoren SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse en teksten geschreven door het bedrijf SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computermedium en/of papier, en op welke manier dan ook (inclusief framing*), van een van de elementen van de Site. of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Alleen kopieën op papier zijn toegestaan voor het kopiëren voor privé-gebruik voor het exclusieve gebruik van de kopieerder in de zin van artikel L122-5 2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Geen enkele hypertext link naar de mag worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

*Het overnemen van de inhoud van pagina’s van een internetsite om deze door middel van een hypertextlink naar de eigen internetsite over te brengen, waardoor de genoemde inhoud als de eigen site verschijnt.

Foto credits

Niet-contractuele foto’s.

Verantwoordelijkheid

De onderneming SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de website kunnen voordoen en die tot een verlies van gegevens of een onbeschikbare toegang tot de op de website geproduceerde informatie kunnen leiden.t.

De op de website van voorgestelde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van de internetgebruikers gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website van – ongeacht of de onderneming SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse hiervoor al dan niet vooraf zijn toestemming heeft gegeven – leidt niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de onderneming en de eigenaars van de andere sites, met betrekking tot de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.

De onderneming SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de website niet garanderen. Evenmin kan zij de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus) garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website van . Behalve in geval van ernstige fout van de onderneming SARL Camping Camping L'Aiguille Creuse, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik van informatie die op de website is geproduceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle op de website van gepubliceerde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Enkel de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep sterk, de Rouen :zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

CM2C
14 rue Saint Jean
75017 Paris
https://cm2c.net
cm2c@cm2c.net

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de website van is het niet mogelijk om aankopen te doen op de site. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de sectie downloadbare documenten, of op aanvraag op het volgende adres camping@aiguillecreuse.com

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe daarmee op de site wordt omgegaan, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies op de website van de CNIL: www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie over privacybeleid en beheer van persoonsgegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens